5 november 2020

Vraag en antwoord: gemeente reageert op vragen uit het proces

Vraag en antwoord: gemeente reageert op vragen uit het proces

Co-creatie doe je samen: iedereen denkt vanuit zijn of haar ideeën en ervaringen mee over de toekomst van het Seeligkwartier. De gemeente denkt met haar expertise ook mee én heeft als rol om voor en tijdens het proces uit te zoeken in hoeverre de ideeën die ontstaan passen bij andere ontwikkelingen, beleidsstukken of afspraken. Karien van Bijsterveldt is projectleider Seeligkwartier en reageert in dit artikel namens de gemeente op vragen die uit de eerste twee bijeenkomsten naar voren zijn gekomen.

 


De Fellenoordstraat anders inrichten, wat komt daar bij kijken?

In de co-creatie van het Seeligkwartier komt breed naar voren dat de Fellenoordstraat gezien wordt als een grote barrière tussen het toekomstige park aan de ene kant en de woonbuurt Fellenoord en De Rooi Pannen aan de andere kant. Ook de gemeente vindt dat de weg beter oversteekbaar moet worden. Als we de weg gaan herinrichten, waarmee moeten we dan rekening houden?

"De inrichting van een weg hangt samen met de functie van de weg. Deze wordt vooral bepaald door de positie in de verkeersstructuur van de stad. Dat is vastgelegd in de Mobiliteitsvisie van Breda. Momenteel is een nieuwe Mobiliteitsvisie voor de stad in de maak: Burgemeester en wethouders leggen deze beleidsvisie in november of december voor aan de gemeenteraad. Deze stelt het beleid vervolgens vast als men het er mee eens is. Zo niet, dan kan de raad aanvullingen doen en/of het college extra huiswerk geven.

Ook de gemeente vindt dat de Fellenoordstraat beter oversteekbaar moet worden.  

Over de Fellenoordstraat is in de nieuwe Mobiliteitsvisie opgenomen dat deze weg een ontsluitende functie heeft en houdt. Dat betekent dat deze weg nodig is voor het doorgaande autoverkeer en het openbaar vervoer op stadsniveau. Toch zijn er kansen voor een andere inrichting die beter is voor de verblijfskwaliteit. Zo is het kansrijk dat er een 30 km/uur regime wordt ingevoerd, zeker nu de Rijksoverheid dit als norm wil stellen voor wegen binnen de bebouwde kom (“30 ,tenzij…”).

Waar ook rekening mee moet worden gehouden is dat de Fellenoordstraat in de komende jaren nodig is voor het bouwverkeer van bijvoorbeeld The Marker op de oude UWV-locatie. En ook het bouwverkeer van de aanleg van de Nieuwe Mark. Herinrichting van de Fellenoordstraat zal daarom niet eerder dan 2026 plaats kunnen vinden.

Naast de functie voor het verkeer moet ook rekening gehouden worden met de bestaande ondergrondse infrastructuur en ontwikkelingen die daarin zijn voorzien. En met de groeiomstandigheden van bestaande en eventueel nieuwe bomen. Al deze aspecten moeten betrokken worden bij het maken van een plan. De gemeente wil verder gaan uitwerken hoe de openbare ruimte van de wegen Gasthuisvelden, Fellenoordstraat en Markendaalseweg beter kan aansluiten bij alle gewenste functies. Daarvoor gaat de gemeente een plan voor de openbare ruimte in Gasthuisvelden maken. In dat plan wordt de inbreng vanuit het co-creatie Seeligkwartier meegewogen."


De Rooi Pannen ligt als schakel tussen het Seeligkwartier en de binnenstad, maar er staat nu een hek omheen, hoe zit dat?

De Rooi Pannen is een particuliere onderwijsinstelling. Het terrein van Seelig-Noord is eigendom van De Rooi Pannen. De toegankelijkheid van het terrein wordt door deze organisatie zelf bepaald. Het is verheugend dat De Rooi Pannen meedoet in de co-creatie: zo wordt er gezamenlijk nagedacht over verbeteringen in de leefomgeving.Hoe zit het met de parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad en de bereikbaarheid voor huidige en toekomstige bewoners?

De twee bestaande openbare parkeerterreinen aan de Gasthuisvelden en het Arsenaalpad zijn bedoeld voor bezoekers van de binnenstad. Daarnaast worden ze ook gebruikt door bewoners van de aangrenzende woonbuurten en de gebruikers van bedrijven, kantoren en instellingen in de omgeving. Het is mogelijk dat deze parkeerterreinen een andere invulling gaan krijgen maar dan is het wel nodig dat er een nieuwe parkeervoorziening word gemaakt. Bijvoorbeeld een parkeergebouw of een parkeerkelder, voor zowel toekomstige bewoners/gebruikers als voor bezoekers van Gasthuisvelden en de rest van de binnenstad.

Voor de bereikbaarheid van het gebied zijn de wegen Gasthuisvelden, Fellenoordstraat en Markendaalseweg van groot belang. Enerzijds in verband met de oversteekbaarheid van deze wegen naar het gebied en anderzijds door het gebruik van deze wegen door fietsers, busreizigers en automobilisten.


Wil de gemeente niet teveel woningen bouwen waardoor er geen park meer over blijft?

Het park komt op het huidige kazerneterrein Seelig-zuid. Daar staan nu al enkele gebouwen op. De gemeente heeft geen plannen om verder nog op het Seeligterrein te bouwen. Het wordt een openbaar stadspark.

Besloten is dat de Teruggave in 2023 wordt gesloopt.

De nieuwbouw van woningen is gepland op het terrein van De Teruggave. In juni 2020 heeft het college van B&W besloten dat het voormalige belastingkantoor in 2023 zal worden gesloopt. De sloop van het bestaande gebouw gaat een betere uitgangspositie bieden voor een nieuwe woonbuurt op deze locatie. Tevens biedt het betere kansen voor een ruimtelijke verbinding tussen de nieuwe woonbuurt, het toekomstige park op het aangrenzende Seeligterrein en de woonbuurten in de omgeving.


Wat kan er al gebeuren vóór 2024?

Aan de uitvoering van het park kan pas op z’n vroegst medio 2024 worden begonnen omdat het terrein van Seelig-zuid pas in juni 2024 van de gemeente wordt.

Het terrein Seelig-zuid is tot die tijd in gebruik door Defensie. Daardoor is het terrein niet zonder toestemming van Defensie toegankelijk. Er hebben al diverse evenementen plaatsgevonden maar in de praktijk blijkt het moeizaam te zijn om toestemming te krijgen. Het operationeel programma van Defensie laat weinig ruimte voor toegang door burgers.

In en rond de Teruggave zijn meer mogelijkheden voor tijdelijke activiteiten

Het naastgelegen terrein van de Teruggave is van de gemeente en openbaar toegankelijk. Daar zijn meer mogelijkheden voor tijdelijke activiteiten en evenementen. In de Teruggave zijn grote ruimtes te huur voor bijeenkomsten en je kunt er in het Kruithuis terecht voor koffie en lunch. Om de omliggende parkeerterreinen te gebruiken is een vergunning van de gemeente nodig. Als er mensen zijn die plannen hebben voor een evenement in of rond de Teruggave dan kunnen ze zich bij de gemeente melden. Die zal met hen bekijken wat de mogelijkheden zijn.


Ligt de verdeling van park en woonbuurt al vast?

Ja, in de ruimtelijke visie ‘Buurt aan het park, Stad aan de Mark’ uit 2016 is het gebied van de Teruggave als woonbuurt ingekleurd en het kazerneterrein Seelig-zuid als park. Deze ruimtelijke visie is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en geldt als uitgangspunt voor de co-creatie. De verdeling van woonbuurt en park heeft ook te maken met de planning: het terrein van De Teruggave komt op 1 januari 2023 vrij. De gemeente wil vanaf dan al met de woningbouw kunnen beginnen om het bestaande woningbouwtekort in de stad te verhelpen. Het terrein waar het park komt, is pas anderhalf jaar later beschikbaar.

Waarom gaat gemeente uit van de sloop van de Teruggave?

Het grootschalig onderhoud en de bouwkundige aanpassingen die noodzakelijk zijn om dit gebouw te laten voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving brengen zeer hoge kosten met zich mee. Die investeringen acht het college van Burgemeester en wethouders te hoog. Dit betekent dat het kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 niet meer aan de wet- en regelgeving zou voldoen. Vandaar dat het gebouw in 2023 gesloopt gaat worden. De huidige exploitatie van de Teruggave als bedrijfsverzamelgebouw wordt beëindigd per 31-12-2022.

Verder had het college van Burgemeester en wethouders ook de volgende argumenten om te komen tot het besluit voor de sloop van de Teruggave:

  • Woningtekort: In plaats van dit kantoorgebouw kan er nieuwbouw van woningen komen waar grote behoefte aan is. Deze kunnen dan meteen zo gebouwd worden dat ze aan de nieuwste bouwregels voldoen.

  • Stedenbouwkundig: De sloop van het bestaande gebouw gaat een betere uitgangspositie bieden voor het ontwerp van een nieuwe woonbuurt op deze locatie. Tevens biedt het betere kansen voor een ruimtelijke verbinding tussen de nieuwe woonbuurt, het toekomstige park op het aangrenzende Seeligterrein en de woonbuurten in de omgeving.

  • Placemaking: Eerder beoogde het college dat via de ingebruikname van het voormalige kantoorgebouw “ de gebiedsontwikkeling gestalte gaat krijgen en het imago gaat veranderen waardoor de identiteit van het gebied gaat transformeren van “gesloten en formeel” naar “open en gastvrij”. Het co-creatie proces Seeligkwartier, waar de locatie Teruggave deel van uitmaakt, is de logische vervolgstap in die placemaking. Het huidig gebouw is door zijn vorm ook minder geschikt om een sterke community te laten ontstaan.


In de aanloop naar de sloop van de Teruggave worden de plannen gemaakt voor de nieuwe invulling van deze locatie. De eerste fase van dat planproces is begin 2020 gestart. Via co-creatie maken de gemeente en de bewoners van Breda samen een visie op het karakter van het Seeligkwartier. Op basis van deze visie wordt er vervolgens in 2021 een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonbuurt uitgewerkt en zullen partijen worden gezocht die het nieuwe stedelijk gebied gaan realiseren. In 2022 zijn de benodigde planologische procedures gepland. Al met al zou dan in 2023, na de sloop gestart moeten kunnen worden met de bouw van de woningen.Wat is de toekomst van de Witte Huisjes?

Zes van de Witte huisjes zijn verhuurd als woning. Dit blijft zo zolang de huidige bewoners daar wonen. Alle Witte huisjes worden aangekocht door De Rooi Pannen. Deze wil ze gaan inzetten voor praktijkonderwijs. Vergelijkbaar met het onderwijshotel op Seelig-noord zullen de Witte huisjes gebruikt gaan worden als vakantiehuisje.

De Witte huisjes gaan pas medio 2024 naar De Rooi Pannen nadat Defensie het kazerneterrein Seelig-zuid overdraagt aan de gemeente. De gemeente draagt vervolgens de Witte huisjes over aan De Rooi Pannen. Zolang de huidige bewoners er nog wonen krijgen zij dan dus De Rooi Pannen als verhuurder. De Rooi Pannen gaat de overige niet-bewoonde delen van de Witte huisjes dan ombouwen tot onderwijsvakantiehuisjes.


Wat is de loop van de Nieuwe Mark?

Eind 2019 is het voorlopig ontwerp van de Nieuwe Mark vastgesteld. Hierin is de loop van de Nieuwe Mark precies af te lezen. Het ontwerp is in te zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-142655.html


Laat je inspireren